ไม้แปรรูป

ไม้แปรรูป คือไม้ที่ได้ทำการแปรรูปมาจากไม้ท่อนซุงโดยที่ได้ทำการผ่านการเลื่อยหรือการถากมา เพื่อที่จะนำ ไม้แปรรูปนี้ ไปใช้ในการก่อสร้าง ทำอุปกรณ์ใช้งานต่างๆ หรือนำไปแปรรูปเพื่อไปใช้ประโยชน์ในงานอื่นๆ และสำหรับไม้แปรรูปที่ทำมาจากท่อนซุงที่มีขนาดเล็กนั้น เราสามารถที่จะแปรรูปไปเป็นเสาได้ แต่หากว่าไม้แปรรูป ที่มาจากไม้ซุงท่อนใหญ่ๆ และต้องการที่จะแบ่งไม้ท่อนนั้นออกเป็นส่วนๆ เราต้องพึ่งเลื่อยในการตัดท่อนไม้ โดยเลื่อยที่ใช้แรงคนในการตัดนั้นเรียกว่าเลื่อยแบบชัก และหากเป็นโรงเลื่อยจักรก็จะมีเลื่อยให้เลือกใช้หลายแบบ เช่น เลื่อยชัก เลื่อยสายพาน และเลื่อยวงเดือน เป็นต้น ไม้แปรรูปที่เรามีจำหน่ายแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง และ ไม้เนื้อแกร่ง แบ่งเป็น 2 ประเภท